Instruks for bruk av Incode

Følgende er en enkel innføring i grensesnittet til Incode, hva de forskjellige elementene er og hva dere trenger å benytte for og komme i gang.

Definisjoner:

Media: En enkelt mediafil samt seksjonen hvor du finner mediafiler til bruk i Incode.

Playlist: en eller flere mediefiler som dere har lagt til å spilles av i en sekvens samt seksjonen hvor du finner spillelister til bruk i Incode.

Smart playlist: Dette er en spilleliste som oppdaterer sitt innhold basert på kriterier dere selv velger. Man kan for eksempel opprette en smart playlist som skal hente plakater basert på kinoens planlagte program for 7 dager frem i tid. Spillelisten inneholder derfor ikke faste mediefiler, men vil oppdatere disse basert på programinformasjonen fortløpende. Smart playlister skal i utgangspunktet ikke ha behov for vedlikehold fra brukersiden.

Players og Channels: En player er selve maskinen som distribuerer innhold fra Incode til skjermer, og avhengig av maskinen kan denne gi innhold til mer enn en skjerm. En channel er en en unik avspilling generert i Incode. Denne avpillingsstrømmen vil ofte gå til en skjerm eller flere skjermer satt til å vise et stort bilde eventuelt også gå som en gitt strøm til flere skjermer. Selv om en player og en channel kan være den samme (dette er ofte tilfelle med skjermer som har innebygget PC) skilles det mellom disse i Incode ettersom konfigurasjonen varierer.

Dashboard:

På denne delen av grensesnittet kan dere se en rask oversikt over avspillerenhetene deres (referert til som Player i Incode), kanalene per player (henvist til som channels i Incode, disse er i essens hver enkelt skjerm sin visning, representert ved et lite animert bilde) samt status over et tidsrom på playerne. Man kan her raskt se om avspillere har vært nede og hvilket innhold hver kanal viser, og er ment som en kjapp oversikt.

Content:

Følgende er de viktigste elementene i denne kategorien for daglig drift, en nærmere instruks for hvordan man benytter hver enkelt følger lengre ned i dokumentet:

Media: Dette er fillageret deres og inneholder for eksempel plakater og trailere dere kan benytte, samt mulighet for å laste opp egne bilder og filmklipp. Man kan gjøre søk basert på en rekke kriterier man velger på venstre side. Merk at dere kun påvirker filer dere laster opp selv, fillageret til DX påvirkes ikke av handlinger foretatt her.

Playlists: Her kan dere sette opp spillelister for visning på channels med plakater, filmklipp og programplakater. Disse er et viktig ledd mellom mediefiler og skjermer, og filer vil ikke vises på en channel med mindre de er lagt til en gitt playlist foruten der disse generes automatisk som en del av en smart playlist.

Campaigns: Her kan dere se eksisterende kampanjer og/eller opprette en kampanje.

Calendar: Man benytter kalenderen her for å bestemme hvilken spilleliste som skal vises hvor og når. Man kan sette opp både en hovedspilleliste og midlertidige spillelister etter behov, se lengre ned i dokumentet for instrukser. Merk at en spilleliste som ikke er satt opp i calender opp mot en channel ikke vil vises på skjerm.

Distribution:

Denne delen av grensesnittet bør helst administreres av DX/Incode, men følgende er en rask beskrivelse av hva dere finner her:

Players: Man kan her se konfigurasjon av en gitt player og hvilke channels som er tilknyttet dem. Endring av innstillinger her kan ha store konsekvenser for visning på skjermer så vennligst konsulter med DX før dere foretar dere noe her.

Inventory: Her kan man se hvilket innhold hver channel har vist over en tidslinje. Man kan også søke basert på en rekke kriterier i feltet til venstre.

Definitions:

Movies: Her kan dere finne en oversikt over filmer samt ressurser knyttet til disse.

Surfaces: Her kan man opprette surfaces i Incode. En Surface er en eller flere skjermer som dere ønsker å benytte i kampanjer. Kampanjemodulen baserer seg kun på surfaces så det er viktig å opprette disse her først. Et forslag på en surface kan være å legge alle stående kanaler i en samlet surface, eller alle kanaler som viser postere.

Bruk av Incode:

Når man skal benytte grensesnittet forholder man seg i all hovedsak til fire seksjoner, alle under Content-fanen: Media, Playlists, Campaigns og Calendar. Følgende er en innføring i bruk av disse.

Media:

I feltet til venstre kan man foreta søk på materialer i fillageret. Man benytter feltet Filter Results for å søke på nøkkelord, titler osv. Libraries bestemmer hvilket fillager man ønsker å se gjennom. Man kan søke på tags om man har lagt disse til filer for forenklet søk på f.eks. sjanger, tema osv.

I feltet til høyre finner man selve filene. Her ser man et illustrerende bilde, navnet på filen og enkle detaljer om filen i det grå feltet nederst på hver fil. Om man holder pekeren over en fil vil det dukke opp røde knapper for å erstatte, endre og slette hver enkelt fil til venstre. Oppe til venstre i det høyre feltet kan man også slette og laste opp nye filer. Om du trykker på Upload file kan du velge filer ved å bla gjennom maskinen, men man kan også dra filer over i dette feltet for å laste dem opp. For å slette filer med denne funksjonen må de markeres med haken som dukker opp til venstre på fila når man holder musepekeren over den. I tillegg kan man velge visning øverst til høyre om man foretrekker enten liste eller store ikoner.

Om man trykker på enkeltfiler kan man se flere detaljer om dem samt gjøre endringer. Man kan endre navn øverst til venstre, sette om den skal være aktiv samt knytte filen til konkrete filmer. Man kan og se utvidete opplysninger om filen i det grå feltet under filnavnet.

Playlists:

Her kan man søke etter en gitt liste i Filter Results-søkefeltet, se over spillelistene i oversikten til høyre samt slette og opprette spillelister ved hjelp av knapper oppe til venstre i det høyre feltet. Man kan også her velge visning øverst til høyre. Det grå feltet under hver enkelt spilleliste viser lengde på listen samt antall medier i hver av dem. Man kan endre visningstid ved å holde musen over feltet som viser tidskode på hvert enkelt medie, merk at dette helst ikke skal gjøres på filmklipp. Man kan også her velge visning av enten liste eller ikoner.

Om man trykker på en spilleliste kan man se innholdet og utføre endringer. Man setter opp navn øverst til venstre. I det midtre feltet kan man se hvert enkelt medie på spillelisten samt legge til og slette medier ved hjelp av knappene oppe til venstre i feltet. Om man trykker på Add Media får man opp et nytt felt til høyre som lar deg legge til nye medier. Her kan man søke etter navn samt velge filbibliotek man ønsker å hente fra (Select Library). Man drar ganske enkelt over filene med musen, og man kan flytte disse rundt i spillelisten ved hjelp av musepekeren i ettertid etter eget behov. Man kan slette filene fra spillelisten ved å holde musepekeren over mediet og så trykke på det røde krysset som dukker opp til høyre.

NB: Alle endringer som foretas her må lagres ved hjelp av Save-knappen nede mot høyre, denne skal bli rød når man har foretatt en endring. Man kan også trykke CTRL-S for å lagre. Trykk enten Discard Changes eller gå vekk fra siden om du ikke ønsker å lagre endringene.

Smarte spillelister: Det tilgjengeliggjøres to maler for smarte spillelister (dagens postere, dagens trailere) som ligger klare i systemet. Dere legger disse inn på ønskede kanaler ved å gå inn på Content - Calendar. Her velger dere kanalen dere ønsker å vise den automatiske spillelisten på og trykker på rediger schedule (pennen ved eksisterende schedule). Inne i kalenderen trykker man på +smart playlist og de to tidligere nevnte smarte spillelistene (samt evt andre man lager selv) vil da dukker opp som et utvalg på skjermens høyre side. Man drar deretter den ønskede spillelisten inn og slipper den på feltet som er markert med "default content". Dette gjentar man på hver kanal man ønsker automatisk oppdatert innhold og skiller mellom postere og trailere.

Campaign:

Her kan dere se eksisterende kampanjer og/eller opprette en kampanje. En kampanje er en planlagt avspilling av innhold gitt på kriterier dere selv definerer. Man velger navn, eventuelle avhengigheter mot filmer, rating etc, før man velger hvilken surface(s) kampanjen skal vises på (se beskrivelse av surfaces under "definitions"). Deretter velger man kampanjetype, tidsrom for avspillingen og hvilke mediefiler og/eller spillelister som skal spilles av i kampanjeperioden. Kampanjetypene dere kan velge mellom er "standard" og "take over". Standard betyr at kampanjen vil blande seg inn i annet planlagt innhold på de surfaces kampanjen skal vises på. Take over vil overstyre alt annet planlagt innhold på de valgte surfacene i perioden kampanjen pågår.

Calendar:

Her setter man opp hvilke spillelister som skal spille hvor og når.

Dersom man ønsker å endre hoved-schedule kan man trykke på pennen ved denne, og deretter få tilgang til basiskalenderen for den valgte kanal. Om man vil endre spillelisten for hele perioden på kanalaen velger man enten spilleliste eller smart spilleliste og trekker denne inn i boksen merket med "default content". Innholdet man legger her vil spille på den valgte kanalen i hele perioden som er skedulert, kun overstyrt av andre planlagte avspillinger du måtte velge.

I feltet channel velger man skjermen man skal ta for seg, konsulter gjerne med DX om du er i tvil.

Under channel-valg kan du se de ulike visningene satt opp på kanalen. En schedule som er satt fra en dato til forever vil vises kontinuerlig uten stopp. Om man setter opp en schedule til en satt dato vil spillelisten det gjelder kun vises fram til den gitte datoen. Om man vil sette opp en spesifisert visning, for eksempel i et spesifikt tidsrom velger man Add schedule, settet til-fradato og «drar» en boks over dag og tidsrom på kalendervisningen. En schedule som er lagt til utover standard spilleliste vil ta over visning i det gitte tidsrommet, dette kan være meget nyttig om man skal ha en spesifikk kampanje eller vil vise egne bilder til et arrangement osv.

Om du har ytterligere spørsmål om bruken av Incode ber vi om at du kontakter DX på [email protected] eller 755 09809.


TIPS: Mangler du lyd på skjerm eller vil justere denne?

  1. Sett source til hdmi

  2. Justèr volum opp/ned som du selv ønsker

  3. Sett source til pc (spiller fra pc) eller slå skjerm av/på (spiller av via SSSP)

Fant du svaret?